STATUT  TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ANDRYCHOWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” oznaczone w dalszym ciągu nin. statutu skrótem „Towarzystwo”.

§ 2.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Andrychów.

§ 3.

Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Andrychów i miejsca związane z Andrychowem historycznie, gospodarczo i kulturowo.

§ 4.

Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i używa pieczęci z historycznym godłem miasta Andrychowa, oraz napisem: Towarzystwo Miłośników Andrychowa.

Cel i środki działania Towarzystwa

§ 5.

Towarzystwo ma na celu organizowanie i popieranie wszelkich zamierzeń i prac związanych z historią oraz ochroną i rozwojem kulturalnym i gospodarczym wartości miasta Andrychowa.

§ 6.

Do osiągnięcia swego celu Towarzystwo zdąża przez:

a) gromadzenie wszelkich materiałów (dokumenty, dzieła sztuki, fotografie, plany, sprzęty, narzędzia pracy itp.) związanych z historią, stanem obecnym i planami rozwoju miasta Andrychowa;
b) przeprowadzanie badań nad historią Andrychowa oraz organizowanie zebrań, odczytów i dyskusji tematycznie związanych z historią miasta i jego planami rozwojowymi;
c) upowszechnianie wartości kulturalnych miasta drogą odpowiednich wydawnictw, artykułów prasowych, organizowanie widowisk, imprez itp.;
d) popieranie regionalnej twórczości artystycznej;
e) współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie: ochrony wartościowych zabytków kultury materialnej, zwłaszcza tkactwa andrychowskiego, oraz ochronę przyrody i naturalnego środowiska człowieka, estetyzacji i upiększanie miasta;
f) propagowanie walorów turystyczno-wypoczynkowych miasta i jego najbliższej okolicy;
g) współpracę przy organizowaniu Dni Andrychowa.

§ 7.

Zarząd Towarzystwa ma prawo powoływać komisje do realizacji poszczególnych zadań. Komisja działa wg regulaminu uchwalonego przez Zarząd Towarzystwa.

§ 8.

1) Członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości, która:

a) ukończyła 18 lat;
b) zgłosiła swe przystąpienie do Towarzystwa;
c) została przyjęta przez Zarząd.

2) Członkiem Towarzystwa może być również osoba prawna, organizacja lub inna jednostka interesująca się celami Towarzystwa.

3) Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa przysługuje ubiegającemu się prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa.

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja, czy inna jednostka przyjęta przez Zarząd Towarzystwa i opłacająca składkę roczną  w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania.

§ 11.

Członków honorowych mianuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za szczególne zasługi położone dla idei Towarzystwa.

§ 12.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna, organizacja czy inna jednostka przyjęta przez Zarząd Towarzystwa a opłacająca składkę roczną wyższą od członków zwyczajnych, ustalona przez Walne Zebranie.

§ 13.

Osoba pragnąca wstąpić do Towarzystwa powinna złożyć pisemne oświadczenie na ręce Zarządu Towarzystwa, opłacić wpisowe oraz składkę członkowską co najmniej za kwartał z góry.

§ 14.

Członkowie Towarzystwa mają prawo udziału w Walnym Zebraniu, czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, prawo korzystania z wszelkich urządzeń Towarzystwa i uzyskanych przez Towarzystwo udogodnień.

Członkowie Towarzystwa będący osobami prawnymi, organizacjami, czy innymi jednostkami wykonują swe uprawnienia w zakresie udziału w Walnym Zebraniu, czynnego i biernego prawa wyborczego przez upełnomocnionych delegatów. W wypadku, gdy pracownicy tego rodzaju członków Towarzystwa opłacają grupową składkę członkowską ustaloną przez Walne Zebranie, wykonują oni swe uprawnienia członkowskie przez delegatów w liczbie odpowiadającej ilości opłacanych składek. Korzystanie z wszelkich urządzeń Towarzystwa przysługuje członkom grup opłacających składkę na równi z pełnoprawnymi członkami.

§ 15.

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał, a szczególności:

a) czynnego popierania działalności Towarzystwa;
b) wpłacania we właściwych terminach ustalonych składek.

§ 16.

Wszyscy członkowie Towarzystwa posiadają legitymacje wystawione przez Zarząd Towarzystwa.

§ 17.

Utrata praw członkowskich nastąpić może na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa;
2) skreślenia z listy członków w przypadku zalegania z opłatą składek za okres jednego roku;
3) wykluczenia uchwałą Zarządu w razie działania na szkodę Towarzystwa, względnie popełnienia czynu niehonorowego.

§ 18.

Członkowie wykluczeni mają prawo odwołania się od uchwały Zarządu Towarzystwa do Walnego Zebrania, którego uchwała rozstrzyga ostatecznie.

Rozdział II

Władze Towarzystwa i Organizacja

§ 19.

Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd koleżeński.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

Zwyczajne Walne Zebrania Członków dzielą się na:
zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze, które zwołuje Zarząd Towarzystwa w ciągu I kwartału każdego roku kalendarzowego,
zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na trzy lata w ciągu I kwartału roku kalendarzowego.

§ 21.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, lub w ciągu 30 dni na żądanie:
Komisji Rewizyjnej,
co najmniej ¼ członków Towarzystwa,
z własnej inicjatywy Zarządu w przypadkach szczególnych.

§ 22.

Wszelkie wnioski dotyczące zmian statutu winny być zgłaszane przez członków na piśmie Zarządowi Towarzystwa co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem.

§ 23.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd pisemnie członków Towarzystwa co najmniej 14 dni naprzód.

§ 24.

Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Towarzystwa, względnie Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie.

§ 25.

Walne Zebranie zwołane zgodnie z postanowieniami statutu jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:
uchwały o zmianie statutu do ważności której wymagana jest większość 2/3 głosów,
uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa do ważności której wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi,
uchwalenie programu prac i budżetu Towarzystwa,
wybór członków Zarządu, przewodniczących stałych komisji i Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
ustalenie wysokości składek członkowskich,
mianowanie członków honorowych Zarządu na wniosek Towarzystwa,
rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia członków Towarzystwa,
zmiana statutu Towarzystwa,
nabywania, pozbywania i obciążania zobowiązaniami majątku Towarzystwa oraz przyjmowanie zapisów i darowizn,
rozwiązanie Towarzystwa oraz decydowanie o przeznaczeniu majątku Towarzystwa,
decydowanie w innych sprawach, które wg uznania Zarządu będą wymagały decyzji Walnego Zebrania.

§ 28.

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika, 5 członków oraz 3 zastępców wybieranych większością głosów Walnego Zebrania na okres  3 lat. W razie opróżnienia się stanowiska członka zarządu na miejsce to Zarząd kooptuje nowego członka spośród wybranych przez Walne Zebranie 3 zastępców. W skład Zarządu wchodzą również przewodniczący stałych komisji oraz przewodniczący komisji powołanych dla wykonania określonych doraźnych zadań z tym, że ci ostatni biorą udział w Zebraniach Zarządu jedynie z głosem doradczym.

§ 29.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:

prowadzenie spraw zgodnie z założeniami statutu i planami działalności Towarzystwa,
reprezentowanie Towarzystwa, korespondencję podpisują: prezes względnie jego zastępca oraz sekretarz Zarządu,
przygotowanie projektu preliminarza budżetu i planu prac Towarzystwa na rok następny,
opracowanie i przedkładanie sprawozdań z zamknięć rocznych Walnemu Zebraniu,
przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, wykluczenie członków działających na szkodę Towarzystwa (§ 17),
zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

§ 30.

Dokumenty w sprawach majątkowych Towarzystwa podpisuje Prezes względnie jego zastępca oraz skarbnik.

§ 31.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby co najmniej raz na kwartał, uchwały zapadają zwykle większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 32.

Zarząd uprawniony jest do powoływania do życia zależnie od stałych komisji, także komisji działania doraźnego kreowanych dla rozwiązania określonego zagadnienia lub wykonania szczególnego zadania. Uchwała Zarządu powołująca taką komisję powinna szczegółowo określić zadania, sposoby działania i okres działalności powołanej komisji.

Komisja Rewizyjna

§ 33.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna zwołana przez Prezesa Towarzystwa wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

§ 34.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy merytoryczna kontrola działalności Zarządu i organów Towarzystwa, sprawdzanie okresowo rachunkowości Towarzystwa i jej zgodności z planem pracy i preliminarzem budżetowym, kontrola stanu majątkowego Towarzystwa. Sprawozdania ze swoich czynności wraz  z odpowiednimi wnioskami składa Komisja Rewizyjna na piśmie Walnemu Zebraniu.

§ 35.

Komisja Rewizyjna zbiera się dla wykonania swych czynności przynajmniej jeden raz do roku, najpóźniej na tydzień przed Walnym Zebraniem, a ponadto:
z własnej inicjatywy w każdym czasie,
na wezwanie Zarządu Towarzystwa.

§ 36.

Zgodnie z postanowieniami § 7 Statutu, Zarząd Towarzystwa organizuje i powołuje komisje do realizacji poszczególnych swych zadań. W skład tych komisji powołuje się osoby zorientowane w tych dziedzinach, które stanowią przedmiot działalności powołanej komisji.

§ 37.

Każda komisja powołana dla szczególnych zadań na pierwszym swym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa Towarzystwa wybiera przewodniczącego zatwierdzanego przez Zarząd Towarzystwa, w odróżnieniu od stałych komisji, których przewodniczących wybiera Walne Zebranie.

§ 38.

Komisje pracują w ramach regulaminu i wytycznych uchwalonych przez Zarząd Towarzystwa.

Sąd Koleżeński

§ 39.

Wszelkie spory i zatargi wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga ostatecznie Sąd Koleżeński. Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają w obecności przewodniczącego względnie zastępcy i 2 członków.

Rozdział III

Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 40.

Fundusze Towarzystwa składają się ze stałych i jednorazowych składek członkowskich, ofiar, darowizn i zapisów oraz dochodów niestałych uzyskanych z subwencji, imprez itp.

§ 41.

Majątkiem i funduszami Towarzystwa zarządza Zarząd w granicach uchwalonego przez Walne Zebranie budżetu i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział IV

Rozwiązanie Towarzystwa

§ 42.

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na wniosek Zarządu lub na wniosek 2/3 członków Towarzystwa uchwałą Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami § 26 niniejszego statutu.

W razie braku przewodniczącego w § 26 kompletu członków, Zarząd zwoła ponownie Nadzwyczajne Walne Zebranie nie wcześniej, jak po upływie 2 tygodni, a uchwały na tym zebraniu są ważne bez względu na ilość obecnych.

§ 43.

W razie rozwiązania Towarzystwa majątek jego i fundusze przechodzą na rzecz jednego lub kilku stowarzyszeń o pokrewnych celach, stosownie do Uchwały Walnego Zebrania.

W wypadku rozwiązania Towarzystwa przez powołane do tego władze państwowe, majątek Towarzystwa przechodzi na rzecz Miejskiej Rady Narodowej w Andrychowie z przeznaczeniem na cele pokrewne idei Towarzystwa.

Postanowienia końcowe

§ 44.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa na podstawie Uchwały Walnego Zebrania może przystąpić w charakterze członka do innych stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń o pokrewnych celach.

————————————————————————————