W Pałacu Bobrowskich 21 października 2016 r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Towarzystwo Miłośników Andrychowa obchodziło 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji członkowie Towarzystwa zorganizowali szczególną uroczystość, na którą zaprosili lokalną społeczność, przedstawicieli

władz miejskich, instytucji, z którymi TMA współpracowała w ciągu minionego 40-lecia, a także pokrewnych Towarzystw, działających w pobliskich miastach. Spotkanie otworzył Prezes TMA, Pan Jan Zieliński. Pierwszą część uroczystości stanowiła konferencja naukowa – prowadzona przez etnografkę Reginę Pazdur – pt. „Rola organizacji pozarządowych w inicjowaniu, organizowaniu i rozwoju działań na rzecz zachowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego”. Jako pierwsza wystąpiła dr MartaTylza-Janosz (Muzeum im Aleksandra Kłosińskiego w Kętach) z prelekcją pt.: „Udział organizacji pozarządowych w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego”. „Ekomuzeum jako ekologię kultury społeczności lokalnych” zaprezentowała dr Magdalena Szalbot (Uniwersytet Śląski). Pani Anna Sarlej (Małopolski Instytut w Krakowie) w swoim wystąpieniu nawiązała do „Chłopskiej Szkoły Biznesu” jako efektu współpracy pomiędzy instytucją publiczną jaką jest MIK, a organizacją pozarządową jaką jest TMA. Z kolei Panie Dorota Balak oraz Aneta Stawowczyk (Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”) omówiły działalność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości współpracy z innymi podmiotami.

W drugiej części spotkania, którą poprowadziła Pani Maria Biel-Pająkowa, otwarta została wystawa obrazująca dorobek 40-lecia TMA w fotografii. Zaprezentowano też wydaną z tej okazji najnowszą publikację – monografię Towarzystwa. Burmistrz Andrychowa Pan Tomasz Żak i Przewodniczący Rady Miasta, Pan Roman Babski, złożyli na ręce Prezesa TMA listy gratulacyjne i życzenia dalszej owocnej pracy.  Gratulacje za dotychczasową 40-letnia pracę na rzecz lokalnej społeczności złożył również Pan Zbigniew Jurczak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Pan Kazimierz Brzuska z Towarzystwa Miłośników Kęt, Pani Maria Fila z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, Komendant Hufca ZHP Andrychów, phm. Artur Walkowiak oraz Pani Ewa Najbor wraz z Panem Kazimierzem Jończym jako przedstawiciele Grupy „MY”. Słodkim akcentem spotkania była degustacja tortu, ufundowanego przez cukiernię SKIBA Pana Zbigniewa i Anny Sajdak. Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Andrychów.
Towarzystwo Miłośników Andrychowa pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy byli obecni podczas piątkowej uroczystości, zarówno fizycznie, jak i myślami. Cieszymy się, że jesteście z nami i że nasza praca na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa jest przez Was doceniana. Mamy nadzieję, że będziecie nas wspierać przez kolejne 40 lat.

Tekst: Teresa Putek i Daria Rusin.

fot. powyżej ( z charakterystyczną ramką) Teresa Putek

fot. (bez białej,  poszarpanej ramki) J. Tomiak