Przypominamy, że od czerwca 2019 r. trwa III etap projektu dotyczącego Archiwizacji części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Jest co archiwizować – TMA istnieje przecież od 1976 r. i podczas tej wieloletniej pracy udało się zgromadzić, dzięki społecznemu zaangażowaniu członków a także ogromnej ofiarności mieszkańców i mieszkanek gminy, pokaźne zbiory archiwaliów wszelakich.

W tym etapie projektu, pomyślanego jako działanie wieloletnie, pochylamy się nad cennymi archiwaliami należącymi do następujących zbiorów:

– Kolekcja rodziny Wolfów (11 jednostek archiwalnych z lat 1868–1969, materiały aktowe związane z rodziną Wolfów, Mikolaszków, Wołków, Kasperków: dokumentacja urzędowa, notatki osobiste – w tym rękopisy, dokumentacja techniczna, fotografie),

– Kolekcja Aleksandra Zielińskiego (1 jednostka archiwalna, dokumenty urzędowe związane ze służbą wojskową w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim i jego późniejszą działalnością w Związku Legionistów Polskich i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej),

– Grupa Twórców Nieprofesjonalnych „MY” (1 jednostka archiwalna, materiały fotograficzne z lat 70 – 80. XX w.; ok. 600 szt.),

– „Pod Fabrycznym Dachem” (1 jednostka archiwalna, 11 roczników unikatowego dwutygodnika wydawanego w latach 1970–1981 początkowo przez Wytwórnię Silników Wysokoprężnych w Andrychowie później w kooperatywie z innymi zakładami produkcyjnymi/fabrykami andrychowskimi),

– Szkoła Podstawowa nr 3 Andrychowie (1 jednostka archiwalna, album z fotografiami dotyczącymi głównie wycieczek szkolnych, prowadzony od poł. lat 50. XX w.),

– PTTK „Ziemi Wadowickiej” przy Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie (1 jednostka archiwalna, prace na konkurs „Polska naszych dni” – 59 kilkunastostronicowych prac – często z badań terenowych – w teczkach o formacie A4 z lat 1977–1986),

– PTTK Andoria Wytwórnia Silników Wysokoprężnych (2 jednostki archiwalne, kroniki PTTK, t. 1 1973–1977, t. 2 1978–1986).

Cały proces opracowania materiałów archiwalnych, obejmuje:

a) studia wstępne polegające na zapoznaniu się z dokumentacją będącą przedmiotem prac porządkowych oraz dziejami twórcy,

b) rozpoznanie przynależności zespołowej umożliwiające przydzielenie całości lub części dokumentacji do poszczególnych zespołów lub zbiorów,

c) segregację akt, w wyniku której następuje fizyczne rozdzielenie dokumentacji do poszczególnych zespołów lub zbiorów (ale i później jednostek)

d) systematyzację akt polegającą na uformowaniu grup rzeczowych oraz nadanie im odpowiedniego układu logicznego,

e) uformowanie jednostek archiwalnych i ich uporządkowanie wewnętrzne,

f) oznakowanie jednostek archiwalnych poprzez umieszczenie na zewnętrznej stronie opakowania zabezpieczającego, np. teczki lub pudła, następujących elementów: nazwa archiwum, numer zespołu, nazwa zespołu, tytuł teczki, daty skrajne oraz sygnatura,

g) inwentaryzowanie akt polegające na przeniesieniu i uszczegółowieniu opisów każdej jednostki archiwalnej do komputerowej bazy danych lub systemu teleinformatycznego;

Przy czym należy pamiętać, iż każda jednostka składa się z danej liczby dokumentów. I każdy dokument jest przez nas opisywany oraz nadajemu mu sygnaturę.

Dużo pracy wykonaliśmy, przed nami jeszcze trochę…

Przede wszystkim zaczniemy teraz zajmować się głównie czynnościami z punktów „f” i „g” powyższego wykazu a także przygotowaniem inwentarza w postaci elektronicznej, na który składa się:

a) wstęp zawierający informacje o zespole (zbiorze) archiwalnym i jego twórcy, a także metodach porządkowania,

b) wykaz zinwentaryzowanych jednostek archiwalnych, zawierający następujące dane: – sygnaturę (unikalny identyfikator jednostki w obrębie zespołu/zbioru), – tytuł jednostki, – daty skrajne jednostki, – język materiałów archiwalnych, – opis zewnętrzny jednostki archiwalnej określający rodzaj dokumentacji, – opis wewnętrzny jednostki archiwalnej, – format (rozmiar) jednostki archiwalnej, – informację o liczbie stron lub kart, liczbie fotografii, nagrań dźwiękowych lub filmowych

Poniżej prezentujemy wybrane fotografie dokumentujące naszą pracę.

fot. R. PazdurProjekt jest współfinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych  w  ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2019”